english

or you can choose your language below
 

профил

активности инфо галерија контакт

вести

              
НАЈНОВО!! Најновиот двоброј на е-весник ВАВИЛОН
Јакнење на доброволната работа помегу децата и младите од општина Свети Николе
Да го спречиме семејното насилство
MEET MACEDONIA
Работилници за самопомош
Обука за млади лидерки


 

пребарувај
на интернет

Почивај во мир
Наш Ангелу


кампања за бесплатни гинеколошки прегледи
Животна приказна
 
 
 
 
U

©
 
 
 
Препорачајте!
Вашето име:

Вашата
е-маил адреса:


Е-маил на Ваш/а пријател/ка:

Вашите коментари:

Примете копија 

 


 

 


 

 

  

 

Добредојдовте
на интернет страната  на
Организација на жените на Општина Свети Николе

Нашата нова e-mail адреса е womsvetinikole@yahoo.com 

Тел/факс:   

 +389 32 444 620
 

Најнови вести од активностите на нашата Организација

Изработена стратегијата за локален економски развој на општина Свети Николе

Во периодот Јули – Ноември 2016 година Организација на жените на општина Свети Николе го реализираше проектот „Изработка на стратегија за локален економски развој на општина Свети Николе" кој финансиски беше поддржан од Влада на Р.Македонија -Генерален секретаријат.
Целта на проектот
беше изработка на стратегија за локален економски развој на општина Свети Николе која преку вклучување на сите чинители треба да придонесе за остварување на визијата на општината, остварување на стратешките цели, кои пак претставуваат мерки за идентификување и решавање на најгорливите проблеми со кои се соочува Општина Свети Николе. Со реализирањето на предвидените проектни активности и постигнатите резултати од истите се остварија поставените цели на проектот, се осознаа потребите на граѓаните и преку реалзирањето на стратегијата ќе се обезбеди конкурентност и ќе се подобрат економските резултати во сите сегменти на стопанството, отворање на нови фирми и производни капацитети, намалување на невработеноста, подигнување на животниот стандард, но и инфраструктура адаптирана на потребите на сите граѓани на општина Свети Николе.

Повеќе за овој напис

на почеток=

DEB for OWMSVN

Sveti Nikole! So I have been here a little over two weeks. I could write thousands of words about the whole experience here so far but I’ll split things up in to categories for different posts. First I’ll introduce where I work! The English name is the Organization of women of Municipality of Sveti Nikole. Here is that name in Macedonian, Организација на жените на општина Свети Николе. I’m their third PCV, but they haven’t had one continuously. I hear the organization existed even before Macedonia gained independence from Yugoslavia. There are similar organizations in other cities throughout Macedonia.
Right now, our office is an old third floor apartment in the city center. We have an awesome balcony where we take selfies and shout out to our various friends. We are a pretty social place, and often have people come drink coffee with us. We are all in the same room right now because it’s winter and warmer all together.

Повеќе за овој напис

на почеток=

Младите од Свети Николе се дел од Voice up

Организацијата на жените на општина Свети Николе го поддржа настанот "Дај му глас на твојот став˝, кој се оддржа на 17ти декември во МСУ "Гаврило Романович Державин˝ во Свети Николе. Настанот е дел од проектот Voice Up кој има за цел да го потикне граѓанскиот ангажман преку креирање аудио, визуелни и аудиовизуелни содржини на социјалните медиуми. Целта на овој проект е да се помогне да се подигне нивото на свеста кај младите за моќта која што може да ја имаат социјалните медиуми, како и за потенцијалната општествена ангажираност што може да се добие преку нивно користење. За овој проект се организираат настани во неколку градови во Р.Македонија, а Организација на жените на општина Свети Николе го поддржа настанот со потпишување меморандум за соработка и со учество на самиот настан со повеќе свои претставници од Програмата за деца и млади и волонтери. На настанот зедоа учество 40тина млади на возраст од 18 до 35 години од општина Свети Николе.

Повеќе за овој напис

на почеток=

ОЖОСВН партнер во „Македонска активна платформа за социјална инклузија“–МАПСИ

 „Македонска активна платформа за социјална инклузија“ е проект финансиран од ИПА компонентата за развој на човечки ресурси, во реализација на Охрид Институт за економски стратегии и меѓународни односи–Скопје, партнерската организација Македонско женско лоби од Скопје 18 локални партнерски организации, меѓу кои и Организација на жените на општина Свети Николе.
Целта на проектот е да се создаде долгорочна платформа МАПСИ–Македонска активна платформа за социјална инклузија преку чија работа ќе се подобри статусот на ранливите групи поконкретно на жените и младите на локално ниво во 18 општини во Р.Македонија. Покрај националната платформа МАПСИ, ќе се формираат и 18 локални платформи за социјална инклузија-ЛАПСИ во секоја од општините дел од проектот, кои ќе се развиваат со заедничко делување на единиците на Локалната самоуправа, општинските совети, владините институции, невладините организации, бизнис секторот, центрите за социјална работа, образовни и академски институции и други релевантни чинители.

Повеќе за овој напис

на почеток=

„Младинска работа и волонтирање против радикализација“

Две волонтерки од Организација на жените на општина Свети Николе, во соработка со СППМД од Кавадарци учествуваа на тренинг курс кој се реализираше во рамките на програмата Еразмус+ (финансирана од Европската Комисија). Тренинг курсот на тема „Младинска работа и волонтирање против радикализација“ се одржа во периодот од 8 до 15 ноември 2016 во Чрномељ, Р.Словенија и на него учествуваа 30 млади од Хрватска, Германија, Македонија, Италија, Полска, Португалија, Словенија, Шпанија, Бугарија, Грција и Велика Британија.

Повеќе за овој напис

на почеток=

Резолуција на ОН 1325 за жени, мир и сигурност и нејзина примена во Локалната самоуправа

Проектот "Зајакнување на жените и девојчињата за зачувување на мирот и градење доверба˝ финасиски поддржан од Британската амбасада во Скопје е во реализација на Македонско женско лоби од Скопје во партнерство со 10 невладини организации од 10 општини од Р.Македонија, меѓу кои и ОЖОСВН. Во склоп на проектот се оддржаа две обуки за 20 претставници од 10 општини од Р.Македонија. Првата обука беше на тема "Јакнење на капацитетите на претсавниците на локалната самоуправа за имплементација на Резолуција 1325˝. Обуката имаше за цел да ги запознае учесниците со Резолуцијата 1325, Националниот акциски план за истата, како и со институционалните резултати и предизвици по однос на резолуцијата. Преку обуката учесниците се запознаа за важноста од применливоста на резолуцијата на локално ниво и да се сугерираат начини и предлози како наученото да се аплицира во локалните самоуправи.

Повеќе за овој напис

на почеток=

ОЖОСВН дел од „Чувар(к)и на јавно ќесе“

Организација на жените на општина Свети Николе во периодот октомври-декември беше дел од проектот „Чувар(к)и на јавно ќесе“, кој пак е дел од проектот „Промоција на родово одговорни политики во Југоисточна Европа и Молдавија“ на UN Women финансиран од Австриската развојна агенција и Швајцарската агенција за соработка. Проектот е предводен од Центарот за истражување и креирање политики-ЦИКП консалтинг од Скопје, а спроведен во соработка со уште 12 невладини организации кои ја сочинуваат неформалната мрежа – Чувар(к)и на јавно ќесе. Активностите во однос на селектираните учеснички во проектот започнаа прво со серија на неколку дневни обуки за зајакнување на капацитетите на учесници/чки кои понатаму дирекно имаа улога и учество во реализирањето на предвидените активности за мониторинг и анализа на локалните политики од аспект на родово одговорен буџет. Со тоа по завршувањето на обуките беа изработени вкупно 15 студии-родово одговорни анализи на општинските буџети на Аеродром, Битола, Боговиње, Град Скопје, Ѓорче Петров, Маврово-Ростуше, Свети Николе, Струмица, Тетово и Штип, а подготвени од страна на 12 организации кои се дел од неформалната мрежа „Чувар(к)и на јавно ќесе“.

Повеќе за овој напис

на почеток=

Зајакнување на капацитетите на претставници од граѓански организации и Центри за социјална работа

Во рамките на проектот „Унапредување на социјалната вклученост преку ефективно искористување на ЕУ фондовите“ кој е во реализација на Институтот за демократија „Социетас цивилис“ од Скопје (ИДСЦС), Организација на жените на Општина Свети Николе (ОЖОСВН) и Асоцијацијата за демократски иницијативи (АДИ) од Гостивар, а финансиски поддржан од Европската комисија, во текот на ноември месец беа реализирани серија на обуки.Целта на проектот и воедно на овие обуки е да се зајакнат капацитетите на Заводот за социјални дејности, Центрите за социјална работа низ Р.Македонија и граѓанските организации кои работат на полето на социјалната заштита во развивање на Програми за социјална вклученост преку ефикасно користење на фондовите на Европска унија.

Повеќе за овој напис

на почеток=

Контакт Семинар „Социјалното претприемништво - новата ера на бизнисот"

Во рамките на програмата Еразмус+ (финансирана од Европската Комисија) во една од клучните акции постои можноста за реализирање на контакт семинари, токму таков семинар се оддржа од 17 до 24 Октомври 2016 година во Задар, Хрватска. Целта на овој контакт семинар беше да се воспостави силна стратешка соработка во областа на социјалното претприемништво помеѓу партнер-организациите на овој проект од следните држави: Велика Британија, Македонија , Романија, Турција, Естонија, Словенија, Шпанија, Полска и на домакинот-Хрватска. Партнер организација од Македонија беше Организација на жените на општина Свети Николе, а истата на семинарот беше претставена од тројца претставници. Организатор на семинарот беше Carpe Diem од Карловац, здружение за потикнување и развој на креативни и социјални потенцијали на децата, младите и возрасните.

Повеќе за овој напис

на почеток=

ФАРЕ НЕДЕЛА ВО СВЕТИ НИКОЛЕ

Организација на жените на општина Свети Николе на 18ти октомври 2016 година по 12ти пат се вклучи во одбележување на Европската ФАРЕ недела. По тој повод во соработка со основните училишта во општина Свети Николе се организира турнир во мал фудбал. На турнирот учествуваа екипи од тритте основни училишта од општина Свети Николе и тоа од ООУ„Гоце Делчев“, ООУ„Кирил и Методиј“ од Свети Николе и ООУ„Даме Груев“ од с.Ерџелија. Тимовите беа составени од ученици со различна национална, верска, полова и социјална припадност. Турнирот се одржа во спортската сала „Цар Самоил“ во Свети Николе и беше посетен од околу 100тина посетители. Турнирот за отворен го прогласи директорот на ООУ „Гоце Делчев“, а најдобрите и најуспешни учесници, Г-нот Гордан Здравков, македонската фудбалска легенда од Свети Николе им доделени дипломи и признанија. Победник на турнирот беше екипата од ООУ„Гоце Делчев“ од Свети Николе, второ место екипата од ООУ „Даме Груев“ с.Ерџелија и третто место екипата од ООУ„Кирил и Методиј“ од Свети Николе. На претставниците од училиштата и фудбалскиот клуб „Овче Поле“, ОЖОСВН им додели благодарници за соработка и придонес.

Повеќе за овој напис

на почеток=

Регионален форум за источниот и југоисточниот регион под мотото „Вклучени сите, вклученост за сите!"

На 7ми Октомври 2016 година, во организација на ЦИВИКА МОБИЛИТАС се одржа Регионален форум за источниот и југоисточниот регион под мотото „Вклучени сите, вклученост за сите!“. Учесниците на форумот ги поздрави Питер Тоинес – национален тим лидер на ЦИВИКА МОБИЛИТАС Програмата со пораката „Ништо за нас, без нас“. Форумот се одржа во Мултимедијалниот центар Канал 77, во Штип. Носечката тема на форумот беше социјалната инклузија, односно потребната соработка за социјална инклузија, за која учесниците на форумот разменија мислења, идеи, искуства и се предложија предлози за понатамошни заеднички акции на грантистите. Свои излагања на форумот имаа организации грантисти на Цивика: Планетум од Струмица, Кхам од Делчево, Избор од Струмица, Асоцијацијата за истражување, комуникација и развој Паблик од Скопје, кои споделија свои искуства на полето на социјалната инклузија и социјалното претприемништво.

Повеќе за овој напис

на почеток=

ХУМАНОСТА НА ДЕЛО

Организација на жените на општина Свети Николе заедно со ООЦрвен Крст од Свети Николе, Локална самоуправа и други институции и организации од општина Свети Николе од првиот момент кога пристигна веста за невремето во Скопскиот регион ја покажаа својата хуманост на дело со волонтерски ангажман, со скромни донациии на вода, алишта и донирање на финансиски средства. Волонтерите и волонтерките на Организацијата секојдневно дежураа на пунктот поставен во центарот на градот на кој граѓаните и фирмите од Општина Свети Николе донираа вода, хигиенски средства, храна и финансиски средства. Грижата и добрата воља да се помогне во вакви моменти на настраданите семејства во поплавените подрачја ја покажа хуманата страна на членките и членовите во Организација на жените на општина Свети Николе. Во три дневната акција беа собрани и испратени 2 тони вода, 2 тони конзервирана храна, 500 килограми облека и над 100 килограми средства за дезинфекција, како и други средства за хигиена.  

Повеќе за овој напис

на почеток=

Младинска размена против дискриминација

Во период од 01.08-12.08.2016 во Париз-Франција, се оддржа младинска размена на тема Youth Exchange about discrimination. Проектот го реализира l’Auberge de Jeunesse Yves-Robert од Париз-Франција, а партнери се Le foyer des jeunes de Marolles - Белгија, Црвено дрво - Србија и Организација на жените на општина Свети Николе-Македонија. Од секоја организација учествуваа по 6 претставници на возраст до 25 години и по еден младински лидер. Фокусот на размената беше Дискриминацијата, а на работилниците беа опфатени теми за типови на дискриминација, ниво на застапеноста во секоја од земјите учеснички, иновативни алатки за подигање на свеста против секаква форма на дискриминација итн. Во работниот дел од размената се реализираше и посета на претставништвото на европскиот парламент во Париз. На посетата учесниците одблизу се запознаа со инстуциите на Европската Унија и се дискутираше за предизвиците со кои се соочува Европската Унија. Проектот имаше за цел да им овозможи на група млади луѓе да научат како да се соочат со дискриминацијата и да ја развијат способноста да одговорат на овие ситуации.

Повеќе за овој напис

на почеток=

Регионален форум од Цивика мобилитас програмата „Миграциите-вистина и предизвик“

Организација на жените на општина Свети Николе како институционален грантист од Цивика Мобилитас Програмата беше ко-организатор и логистичка поддршка при реализацијата на десетиот од програмата и вториот за оваа година, Регионален форум наменет за претставници од вардарски и североисточен плански регион на Македонија.  Целодневниот Форум се оддржа на 14 јули 2016 година во градската библиотека „Гоце Делчев“ при Домот на културата „Крсте П.Мисирков“ во Свети Николе, а на истиот учествуваа седумдесетина претставници на граѓански организации, општини, граѓани и други заинтересирани луѓе од двата региони.  Главниот фокус на форумот беа миграциите односно различните типови на внатрешни и надворешни миграции, обемот кој се повеќе го зафаќаат и што да направиме и како може да влијаеме на спречување и намалување на миграциите во Вардарскиот и Североисточниот плански регион на Македонија.  Форумот беше поделен во три работни дела, односно панел дискусија, работилница и меѓусебно запознавање, вмрежување и неформално дружење на учесниците.

Повеќе за овој напис

на почеток=

Изработка на стратегија за локален економски развој на општина Свети Николе

Во периодот Јули – Ноември 2016 година Организација на жените на општина Свети Николе го реализира проектот „Изработка на стратегија за локален економски развој на општина Свети Николе" кој финансиски е поддржан од Влада на Р.Македонија -Генерален секретаријат. Целта на проектот е изработка на стратегија за локален економски развој на општина Свети Николе која преку вклучување на сите чинители треба да придонесе за остварување на визијата на општината, остварување на стратешките цели, кои пак претставуваат мерки за идентификување и решавање на најгорливите проблеми со кои се соочува Општина Свети Николе.

Повеќе за овој напис

на почеток=

Обуки за Ms Office - Excel

Во периодот Јуни-Јули во просториите на Организација на жените на општина Свети Николе поради технички капацитети со кои располага Организацијата, се реализира обука за МS OFFICE-Excel за невработени млади лица на возраст до 29 години од општина Свети Николе. Обуките се дел од проекто ESARM - EU Funded Project "Support to the employment of young people, long term unemployed and woment II" во реализација на Агенција за вработување на РМ. Целта на проектот е да се интегрираат младите луѓе, долгорочно невработени лица и жени на пазарот на трудот преку зајакнување на сопствените капацитети, знаења, вештини. Обуките се реализираат од страна на Seavus Education And Development Center од Скопје.

на почеток=

Годишно собрание на Коалиција СЕГА

Организација на жените на Општина Свети Николе со свој преставник учествуваше на Годишното собрание на Коалиција на младински организации СЕГА кој се оддржа на 30 Јуни во Скопје. На Собранието беше донесена одлука за изменување и дополнување на Статутот и за проширување на дејноста на СЕГА. На Собранието организациите членки на СЕГА го ревидираа своето членство, беа разгледани и усвоени програмскиот и финансискиот извештај од работата на Коалицијата во 2015 година и беше усвоена и Годишната програма за работа за 2016 година. На Собранието се избраа нови членови на Управниот Одбор и се изврши реизбор на членовите на Надзорниот Одбор. На Организација на жените на општина Свети Николе и беше доделен Сертификат за членство од страна на Коалицијата за 8 години активно учество во креирањето на младинските политики во Р. Македонија.
 

на почеток=

Модели за родово учество во јавните политики на локално ниво

Организација на жените на општина Свети Николе, како партнер организација на Центар за истражување и креирање политики од Скопје беше дел од проектот „Модели за родово учество во јавните политики на локално ниво" финансиски поддржан од UNWOMEN. Проектот има за цел да изврши проценка на партиципативните процеси на локално ниво и да ги идентификува потенцијалните можности за зголемување на учеството на жените во локалното планирање, донесување одлуки, буџетирање и унапредување на родовата еднаквост. Сето ова би се постигнало со развивање на модели на интернет алатки за јавни консултации со граѓаните со посебен фокус на вклучување на жените и останатите маргинализирани групи во консултативните процеси и процесите на креирање политики и донесување на одлуки на локално ниво. Во рамките на проектот во Свети Николе прво беше спроведена анкета на 30 лица од општина Свети Николе (20 жени и 10 мажи) во категорија вработени и невработени пасивни и активни баратели на работа. По завршеното анкетирање се реализираа и 2 одделни фокус групи со 10 жени и 6 мажи од анкетираните.
 

на почеток=

Обука за развој и пишување предлог проекти

ОЖО Свети Николе со цел да ги зајакне капацитетите на своите членови на младинскиот клуб организира обука за развој на проектна идеја и пишување на предлог проекти. Обуката се реализира во шест еднодневни работилници кои се реализираа во периодот од 12 мај до 16 јуни. На работилниците учествуваа 9 млади волонтери од Организацијата, а целта на циклусот обуки е учесниците да стекнат знаења и вештини за развивање проектна идеја, приоретизирање на потреби и проблеми, потполнување конкретна проектна апликација и воопшто сите елементи на проектен циклус. Работилниците беа реализирани од волонтерите од Мировен корпус кој што се во Свети Николе, а работен јазик на работилниците беше англиски. Покрај работилниците за проектен менаџмент, волонтерката од мировниот корпус Лора Дашер, за членовите и волонтерите на организацијата тековно оддржува и работилници за разговорен англиски јазик.
 

на почеток=

ОЖОСВН тековно ги зајакнува капацитетите на своите членови и подДржувачи

Организација на жените на општина Свети Николе во континуитет работи на зајакнување на капацитетите на своите членови и поддржувачи вклучувајќи ги во низа настани, активности, работилници на Организацијата и во соработка со повеќе партнерски организации од Македонија и од странство. Во соработка со Совет за превенција против малолетничка деликвенција, СППМД од Кавадарци, две волонтерки од Организацијата од 17 Април до 01 Јуни 2016 година како EVS вонтерки се вклучија во подготовка, промоција и организација на 17-сетиот Интернационален Бодрумски фестивал на танци 2016, кој се одржи од 24 до 29 Мај во Бодрум, Р.Турција. Проектот „Where Passion Ignites Inspiration“ финансиски поддржан од програмата Еразмус+ се реализира од страна на Турската организација „Bodrum Dance Club Association“.

Повеќе за овој напис

на почеток=

Новиот Директор на Peace Corps Македонија, г-дин Марк Ханафин во посета на ОЖОСВН

На 18 мај, канцеларијата на ОЖОСВН ја посетија претставници од Мировниот Корпус Македонија заедно со новиот Директор на Мировниот корпус во Македонија, Г-динот Марк Ханафин. Новиот директор започна со неговиот ангажман од март 2016 година и во наредните неколку години ќе биде одгворен за работата на Мировниот Корпус во Македонија и менаџирање на сегашните и нови волонтери. Целта на посетата на Организацијата, беше запознавање со нејзината работа, досегашната соработка на Организацијата со Мировниот корпус и ангажманот на волонтерката Лора Дешер која од декември 2015 година активно е вклучена како волонтер во Организацијата, како и поблиску запознавање на новиот директор со ситуацијата на терен во Македонија .

Повеќе за овој напис

на почеток=

Младинска Јавна Дебата „Младинското учество во пракса – градење на ефективно “млади –возрасни” партнерство “

Организација на жените на општина Свети Николе во соработка со Младински сојуз од Крушево ја реализираа младинска јавна дебата на тема „Младинското учество во пракса – градење на ефективно “млади –возрасни” партнерство“.
Дебатата се оддржа на 11 мај во Свети Николе како дел од проектот “Switch on: Youth Participation“ финансиски поддржан од Европска Младинска Фондација на која учествуваа повеќе од 40-тина учесници на различна возраст. Целта на проектот е подигање на свеста за младинското учество во македонското општество преку видео репортажи, циклус на јавни дебати во повеќе градови во Македонија и завршна конференција во Скопје.
Носител на проектот е Младински Сојуз од Крушево, а партнери во проектот покрај Организација на жените на општина Свети Николе се и: СППМД-Кавадарци, Европска Гледна Точка-Битола, Центар за рурален развој Бујрум-Куманово и Излез-Скопје. Во склоп на проектните активности беше спроведено истражување, снимена видео репортажа и изработено промотивно видео за младинско учество.

Повеќе за овој напис

на почеток=

Младите со креативни изработки помагаат за континуирана работа на групата за самопомош на жени заболени и лекувани од малигни заболувања.

Во месец Април беа реализирани неколку креативни работилници за изработка на Велигденски украси кои беа изложени и продавани со цел да се соберат средства за поддршка на групата за самопомош на жени заболени и лекувани од малигни заболувања која повеќе од 10 години функционира во рамките на Здравствената програма на Организацијата. Креативните изработки се изработија на иницијатива на младите членки/нови во Организација на жените на општина Свети Николе. Реализацијата на оваа младинска иницијатива, прва од ваков вид, беше успешна и добро прифатена од граѓаните на Свети Николе. Целта на оваа иницијатива беше да се испита пулсот на светиниколчани за донирање и поддршка на вакви активности, а со цел да се формира фонд за поддршка на жените заболени и лекувани од малигни заболувања.

Повеќе за овој напис

на почеток=

Известување за граѓанското општество и неговото влијание врз промените во општеството

На 26 април 2016 во Куманово, се одржа средба на преставници од организации грантисти на ЦИВИКА Мобилитас: Организација на жените на општина Свети Николе, Центарот за ромска заедница „ДРОМ“ и Мултиетничкото здружение „Флоренс Најтингејл“ по иницијатива на Македонскиот институт за медиуми и Центарот за истражувачко новинарство – СКУП Македонија кои го реализираат проектот „Известување за граѓанското општество и неговото влијание врз промените во општеството“. Проектот се фокусира на продукција на истражувачки стории и репортажи на теми поврзани со областите на делување на грантистите на ЦИВИКА Мобилитас, а има за цел да се унапреди соработката на граѓанските организации со медиумите и новинарите, како и меѓу самите организации грантисти на ЦИВИКА Мобилитас програма која во Македонија ја спроведува МЦМС. Една од тритте избрани истражувачки стории на кои ќе се работи е сторијата на Организацијата на жените на општина Свети Николе, за успешната работа со жени заболени и лекувани од малигни заболувања и придонес кон превентивно делување за навремено откривање на малигните заболувања кај жените.

 

на почеток=

Дружење на постарите и помладите членовите од Организацијата

Во организација на Извршната канцеларија на Организацијата се организираше еднодневно дружење на активните членови на организацијата. Еднодневната екскурзија се реализираше на 24 април и на истата учествуваа 20 членови и членки од Организацијата. Тие имаа можност да ги посетат манастирите Успение на Пресвета Богородица во Трескавец и Св. Преображение во Зрзе, како и посета на Тиквешко езеро и Кавадарци.

Повеќе за овој напис

на почеток=

Зајакнување на капацитетите на Организацијата за Социјален маркетинг

Двајца претставници од Организација на жените на општина Свети Николе на 20 и 21 април 2016 година зедоа учество на работилницаза користењето на социјалниот маркетинг за постигнување на целите на граѓанските организации. На работилницата учествуваа дваесетина претставници на грантисти на Цивика мобилитас Програмата и истата беше реализирана од страна на Сајмон Форестер, меѓународен експерт на програмата.Учесниците на работилницата, разменија свои досегашни искуства поврзани со социјалниот маркетинг, се запознаа со концептот и стратегиите за социјален маркетинг, формулирање на стратешките цели за социјален маркетинг, но и се презентираа идеи за користење на социјалниот маркетинг во својата работа.

Повеќе за овој напис

на почеток=

Национална конференција „Информирај се СЕГА“

Претставник на Организација на жените на општина Свети Николе зеде учество на Националната конференција Информирај се СЕГА" која се оддржа на 18 Април во Скопје и на која беа презентирани активностите реализирани во кампањата „Право на младинско информирање-информирај се СЕГА!“, како и промотивно видео и брошура за поголема младинска информираност:

https://www.youtube.com/watch?v=YERc_BHhdx0&feature=youtu.be,

http://issuu.com/42507/docs/brochure_all_included/1?e=0/35201828.

Проектот беше подржан од Програмата за децентрализирана соработка помеѓу Република Македонија и Регионот од Долна Нормандија од Франција. Во склоп на кампањата се реализираа низа национални креативни активности, национална дискусија и саем на младински организации каде младите имаа можност да се сретнат со Градоначалници и преставници на Агенција за млади и спорт на Р.Македонија. Организацијата на жените на општина Свети Николе како членка на Коалиција СЕГА и партнер организација во проектот зеде учество во реализација на кампањата на локално ниво заедно со шеснаесет други организации од Р.Македонија.

 

на почеток=

 „Зголеми ги своите вредности-Едуцирај се II“-втора обука

Во периодот од 15 до 17 Април 2016 година се реализира втората обука од проектот „Зголеми ги своите вредности-Едуцирај се II“. Обуката се оддржа во Еуро Хотел Градче - Кочани каде учество зедоа 20 млади невработени лица од Р.Македонија на возраст од 18-35 години. Обуката беше во реализација на Организација на жените на општина Свети Николе, а проектот финансиски е поддржан од Генерален секретаријат при Влада на Р. Македонија. Со обуката беа опфатени 8 едукативни работилници со следниве теми: Основи за изработка на бизнис план (4 работилници), изработка на кратка биографија, пишување на мотивационо писмо, интервју за работа, интернет пребарување за можности за вработување и on-line аплицирање.

Повеќе за овој напис

на почеток=

Летни кампови Girls Leading Our World (GLOW) и Young Men Leadership Project за лидерство и лидерски вештини

Волонтерите од Мировен Корпус Лора Дешер, волонтерка во ОЖОСВН и Кајл Милфорд во почетокот на Април одржаа информативна сесија наменета за млади на возраст од 14 до 17 години, кои од Септември ќе бидат дел од средношколскиот образовен процес во Свети Николе. На информативната средба младите беа запознаени со активностите и можностите за учество на летните кампови за лидерство и лидерски вештини кој ќе се оддржат во текот на јули месец во Крушево. Сесијата се оддржа во канцеларијата на Организација на жените на општина Свети и на неа учестуваа околу 25 млади. Камповите се одвоени и наменети за 80 момчиња и 80 девојчиња од Р.Македонија и има за цел стекнување на лидерски вештини, граѓанска одговорност, еколошка одговорност, изучување на англискиот јазик, запознавање со Американската култура, традиција како и запознавање со разни американски спортови, а во реализација на Мировниот корпус и ИМКА Македонија од Битола.

Повеќе за овој напис

на почеток=

Четвртата ЖЕНСКА ТРКА 2016 година

На 10 април 2016 година се одржа Четвртата по ред ЖЕНСКА ТРКА на која учество зеде членка на Организација на жените на општина Свети Николе. Трката е во организација на Сојуз на Спортови на Скопје, а под покровителство на Град Скопје како дел од промотивните трки на Виз Eр Скопски Маратон 2016. Целта на трката е жените да излезат од дома и да посветат малку време и внимание на себе и своето здравје. Оваа година за учество на трката беа пријавени над 1000 жени. Од 2016 година, Женската трка е влезена во календарот на Европската Атлетска Асоцијација

 

на почеток=

 30 ДЕНА – 30 ЖЕНИ

Март е месец во знакот на жената и борбата за еднаквост во општеството. Да се биде жена е одговорност исполнета со многу предизвици и искушенија во семејството, работата и воопшто во општеството. Секојдневно сме опкружени со жени-лидерки, жени-херои и наши водилки во животот, пример за сите нас. Организација на жените на општина Свети Николе им оддава признание на сите жени и сака да ги промовира нивните вредности затоа што едноставно тие тоа и го заслужуваат. За таа цел во текот на март месец, Организацијата отвори повик за номинирање на жени кои се пример за инспирација, креативост, добрина, доблест, пожртвуваност, упорност, истрајност... и за кои треба да слушне пошироката јавност. Од 30 номинирани жени во текот на месец април 30 дена, секојдневно ќе биде јавно објавена по една жена на Facebook страната на Организација на жените на општина Свети Николе https://www.facebook.com/womsvetinikole/

Повеќе за овој напис

на почеток=

Повик за учесници НА ОБУКА ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ВЕШТИНИ ЗА ПОЛЕСЕН ПРИСТАП ДО ВРАБОТУВАЊЕ

Организација на жените на општина Свети Николе е во фаза на реализирање на проектни активности од проектот „Зголеми ги своите вредности-едуцирај се II" финансиски поддржан од Генералниот секретаријат при Влада на Р.Македонија. Проектот има за цел да придонесе кон олеснување на пристапот до вработување на млади невработени лица од Р.Македонија односно зајакнување на капацитетите и стекнување на дополнителни вештини на младите невработени лица на возраст до 35 години од Р.Македонија заради поголема конкурентност на пазарот на трудот. За таа цел Организација на жените на општина Свети Николе објавува втор повик за пријавување на заинтересирани млади за учество на втората тридневна обука која ќе се одржи од 15 до 17 Април. Заинтересираните лица може да се пријават за обуката со потполнување на апликацијата на следниот линк http://goo.gl/forms/rnfPvqlO7k најдоцна до 10 Април (недела) 2016 година. Селекцијата на учесници ќе се направи до 12 Април 2016 година, кога сите учесници ќе добијат логистички инструкции за учество на обуката.

Повеќе за овој напис

на почеток=

ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЖЕНИТЕ НА ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ ВО ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА 8ми МАРТ - ИНТЕРНАЦИОНАЛНИОТ ДЕН НА ЖЕНАТА

Организација на жените на општина Свети Николе оваа година во Свети Николе, организираше одбележување на 8ми Март-Интернационалниот ден на жената. За таа цел се положи цвеќе и им се оддаде почит на жените борци во НОБ од општина Свети Николе на споменикот во нивна чест во градскиот парк. На самиот чин присуствуваа преставници и преставнички на Локална самоуправа Свети Николе, член/ки/ови на останати женски организации од градот, државни институции, училишта и граѓани и граѓанки од општина Свети Николе. Организацијата во чест на 8ми Март приреди средба и коктел во просториите на организација за поширокото членство, за соработничките и подржувачите, каде меѓудругото се споделија и разменија мислења и искуства вооднос на женскиот активизам и прашања поврзани со еднаквоста на половите во општеството.

Повеќе за овој напис

на почеток=

Повик за учесници

Организација на жените на општина Свети Николе е во фаза на реализирање на проектни активности од проектот „Зголеми ги своите вредности-едуцирај се II" финансиски поддржан од Генералниот секретаријат при Влада на Р.Македонија. Проектот има за цел да придонесе кон олеснување на пристапот до вработување на млади невработени лица од Р.Македонија односно зајакнување на капацитетите и стекнување на дополнителни вештини на младите невработени лица на возраст до 35 години од Р.Македонија заради поголема конкурентност на пазарот на трудот. За таа цел Организација на жените на општина Свети Николе објавува повик за пријавување на заинтересирани млади за учество на една од двете три-дневни обуки. Заинтересираните лица може да се пријават за една од обуките со потполнување на апликацијата на следниот линк http://goo.gl/forms/rnfPvqlO7k најдоцна до 20 Март (недела) 2016 година. Селекцијата на учесници ќе се направи до 22 март 2016 година, кога сите учесници ќе добијат логистички инструкции за учество на обуката.

Повеќе за овој напис

на почеток=

ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЖЕНИТЕ НА ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ КАКО АЛКА ПОМЕЃУ МЛАДИНСКИТЕ НВО ОД СВЕТИ НИКОЛЕ

Како дел од активности во склоп на Националната кампања „Право на младинско информирање – Информирај се СЕГА!“ на 4ти март во просториите на Организација на жените на општина Свети Николе се одржа средба со активни младински организации и организации кои работат со млади од општина Свети Николе заедно со преставници од Локалната самоуправа. На средбата се споделија информации од работилницата со младите од СОУ „Кочо Рацин“ од Свети Николе и се разговараше за поврзување на организациите и Локалната самоуправа од Свети Николе со цел подобрување на работата во полето на младинското информирање. Од страна на учесниците на средбата беше забележано дека после долг периот за прв пат Организација на жените на општина Свети Николе ја презеде улогата да ги собере НВО од општина Свети Николе и дека оваа средба е од големо значење за сите.

Повеќе за овој напис

на почеток=

ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЖЕНИТЕ НА ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ СЕ ВКЛУЧИ ВО НАЦИОНАЛНАТА КАМПАЊА „ПРАВО НА МЛАДИНСКО ИНФОРМИРАЊЕ – ИНФОРМИРАЈ СЕ СЕГА!“

Националната кампања „Право на младинско информирање – Информирај се СЕГА!“ се реализира во периодот од 01 декември 2015 до 01 јуни 2016 година, а во Свети Николе ќе се реализираат активности од страна на младите членови/ки од Организација на жените на општина Свети Николе. Целта на активностите е да се подигне свеста за значењето на младинското информирање и Младинските Информативни центри во Македонија. Во склоп на кампањата на 18ти февруари во соработка со СОУ „Кочо Рацин“ од Свети Николе се одржа еднодневна работилница со младински лидери и претседатели на класови од училиштето. На работилницата учествуваа 21 претседатели/ки и претставници на класови од сите години и се дискутираше на темата „Младинско информирање“, односно проблеми со кои се соочуваат младите и кои се нивните потреби во однос на информираноста за прашања и теми од нивен интерес.

Повеќе за овој напис

на почеток=

Оглас за едукатори

Организација на жените на општина Свети Николе во рамки на реализација на проектот „Зголеми ги своите вредности-едуцирај се II“ финансиски поддржан од Генералниот секретаријат при Влада на Р.Македонија има потреба од ангажирање на тројца едукатори за одржување на серија едукативни работилници.  Целна група на обуките се вкупно по 20 учесници/млади невработени лица на возраст од 18-35 години. Предвидени се две(2) тродневни обуки во период од 25 до 27 Март и од 15 до 17 Април 2016 година. Секоја од обуките ќе се состои од 8 едукативни работилници на следниве теми:

  • Изработка на кратка биографија

  • Пишување на мотивационо писмо

  • Интервју за работа

  • Компјутерска обука за интернет пребарување за можности за вработување и аплицирање

  • Основи за изработка на бизнис план

Заинтересираните лица за едукатори треба да достават професионална биографија со листа на одржани обуки и методологија за работа . Доставената документација треба да се достави најдоцна до 02 Март 2016 година до Организација на жените на општина Свети Николе , на е-маил: womsvetinikole@yahoo.com
За дополнителни информации можете да го контактирате лицето Дарко Јованчевски
на тел/фах: 032 444 620 или мобилен: 078 633 025 секој работен ден од 10:00 до 16:00 часот.

Повеќе за овој напис

на почеток=

 „НЕДЕЛА НА ТРАДИЦИЈАТА СВ. ТРИФУН 2016“

По покана од општина Демир Капија на 7ми Февруари членки од Организација на жените на општина Свети Николе со традиционална Овчеполска трпеза учествуваа на манифестација „НЕДЕЛА НА ТРАДИЦИЈАТА Св.ТРИФУН 2016". Во пресрет на празникот Св.Трифун беше организиран 6-тиот по ред Натпревар за најдобра традиционална трпеза на која учествуваа 144 учеснички од повеќе организации од 11 општини од Македонија. Манифестацијата ја организираа општина Демир Капија и Центарот за едукација и вмрежување на туризмот „ЦЕНЕТ". Изложените трпези беа оценувани од страна на врвни Македонски и интернационални готвачи, а настанот беше снимен и прилог за истиот одеше на Алфа телевизија.

Повеќе за овој напис

на почеток=

 Сите заедно можеме да го победиме ракот

Во периодот Септември – Декември 2015 година Организација на жените на општина Свети Николе го реализираше проектотСите заедно можеме да го победиме ракот" финансиски поддржан од Локалната Самоуправа на општина Свети Николе.
Целта на проектот беше зајакнување на самодовербата за полесно надминување на последиците од болеста кај жените заболени и лекувани од малигни заболувања преку давање на соодветна стручна психосоцијална поддршка и креативно исполнети жени.
Во рамките на проектот беа реализирани 9 работилници за групата за самопомош (жени заболени и лекувани од малигни заболувања), од кои 6 беа едукативни работилници , а 3 работилници креативни. Работилниците беа водени од доктор Гордана Митева, психолог- Емина Петкова и Елена Златева едукатор по креативни вештини. На едукативните работилници беа разработувани најразлични темиПравилна и здрава исхрана“, „Зошто и каде здравјето се губи, што нив лично ги смирува и што ги прави да се чувствуват мирно, смирено и радосно", „Психичко и физичко здравје“ ,„Психологија на простување“.

Повеќе за овој напис

на почеток=

ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЖЕНИТЕ НА ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ-25 ГОДИНИ АКТИВИЗАМ

Организација на жените на општина Свети Николе на 25 Декември 2015 година одбележа 25 години работа во женското движење за подобрување на општата состојба на граѓаните, за подобрување на условите за соодветна здравствена заштита на жените, децата и младите, активно вклучување на децата и младите во општествените текови на живеење, како и почитување и заштита на човековите права. Во организацијата членуваат повеќе од 500 членови и членки од општината и пошироко од кои околу 30 се активни волонтери и волонтерки и се вклучени во реализација на тековни активности и проекти.

Повеќе за овој напис

на почеток=

ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЖЕНИТЕ НА ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ ВО КАМПАЊАТА 16 ДЕНА АКТИВИЗАМ ЗА БОРБА ПРОТИВ СЕМЕЈНОТО НАСИЛСТВО

Годинава во над 180 земји во светот по 24ти пат се реализираа разни активности како подршка на кампањата 16 дена активизам против семејното насилство со една цел да се поврзат симболично насилството врз жената и човековите права и да се нагласи дека таквото насилство е кршење на човековите права. Кампањата почнува секоја година на 25-ти Ноември на Меѓународниот ден против семејното насилство врз жените, а завршува на 10-ти Декември на Меѓународниот ден на човековите права. Во кампањата се вклучуваат стотици илјади организации, политичари, влади, агенции на ОН и безброј личности.

Повеќе за овој напис

на почеток=

ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЖЕНИТЕ НА ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ ДОМАЌИН НА ВОЛОНТЕРИТЕ ОД МИРОВНИОТ КОРПУС МАКЕДОНИЈА

Мировниот корпус е американска организација која е посветена на светскиот мир и пријателството која обезбедува волонтери кои даваат придонес во развојот на заедниците ширум светот.Како долгогодишен соработник на Мировниот корпус Македонија, Организацијата и оваа година им посака добредојде на новата 20та генерација на волонтери на Мировниот корпус кои беа дел од учесниците во тримесечната тренинг програма во Свети Николе, за нивна подготовка за вклучување во заедницата. Тројца од овие волонтери во периодот Октомври-Ноември 2015 година имаа чести средби со работниот тим на Организацијата како дел од нивниот практикум, а со кој имаа за задача заеднички да подготват и да реализираат завршна активност по завршувањето на тримесечната тренинг програма. Како завршна активност од практикумот на 3ти Ноември 2015 година во канцеларијата на организацијата се реализираше работилница за 15 нејзини активни волонтери и волонтерки на тема „Проектен менаџмент“.

Повеќе за овој напис

на почеток=

РЕГИОНАЛНА ПАРТНЕРСКА КОНФЕРЕНЦИЈА „ЖЕНИ КОИ ПРЕМЕСТУВААТ ПЛАНИНИ"

Од 6ти до 9ти Ноември 2015 година во Омиш, Хрватска каде што е седиштето на фондацијата Екуменска иницијатива на жени се одржа Регионална партнерска конференција „Жените кои преместуваат планини". На конференцијата учествуваа 69 жени од шест земји од регионот, активистки на граѓански здруженија кои се залагаат и придонесуваат со својата работа за развој на заедницата, остварување на правата и подобрување на статусот на жените и мажите, како и преставници од организации кои го промовираат меѓурелигискиот дијалог и градење на мирот. Од Организација на жените на општина Свети Николе учество на конференцијата зеде Билјана Панева. Учесниците на конференцијата покрај можноста да се поврзат едни со други, да се запознаат, имаа можност и да ги презентираат своите активности и искуства од својата работа и од работата на нивните матични организации. На самата конференција се констатира дека потребата од работа на прашањето за меѓурелигиски дијалог е многу големо, но бидејќи локалните заедници често се затворени за ова прашање овој проблем е малку познат кај пошироката јавност и многу малку се работи на негово надминување.

Повеќе за овој напис

на почеток=

ЧЛЕНКИТЕ ОД ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЖЕНИТЕ ОД ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ ВО СТУДИСКА ПОСЕТА ВО БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

Членки од Организација на жените на општина Свети Николе од 21-24 Октомври, 2015 година реализираа студиската посета кај партнерската организација ЦУРЕ во Сараево, Босна и Херцеговина. Студиската посета финансиски беше подржана од Екуменска иницијатива на жени од Омиш-Хрватска. Посетата имаше за цел да се разменат искуства и информации со НВО женски организации од БИХ и да се пренесат добри практики за теми поврзани со женските човекови права и семејното насилство. Преку студиската посета членките на организацијата имаа можност да се запознаат со работата на поактивни женски организации од Сараево, законите во Босна и Херцеговина кои се однесуваат поконкретно на легислативата за заштита на жените и девојките од семејно насилство, нивното спроведување во пракса, начинот на соработка со институциите и начинот на финансирање.

Повеќе за овој напис

на почеток=

ВОЛОНТЕРИ ОД МАКЕДОНИЈА ВО ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА ФАРЕ ФУДБАЛСКАТА НЕДЕЛА 2015

Волонтери и волонтерки од Организација на жените на општина Свети Николе по 11-ти пат се вклучија во одбележувањето на најголемата општествена кампања  и акција во спортот „Football People action week", кампања која ја слави моќта на фудбалот, ги зближува луѓето и се спротивставува  на социјалната исклученост и дискриминацијата. Во оваа акција се вклучени групи во заедницата, навивачи, професионални и аматерски клубови, национални ФАС и групи од граѓанското општество од 50 земји организирани во повеќе од 2000 активности за справување со дискриминацијата и славење на  различноста. Од 23-25 Октомври 2015 година во Свилајнац, Р.Србија се организира меѓународен младински турнир во мал фудбал „Be a pal, play futsal!" на кој учествуваа млади од Македонија, Србија, Босна и Херцеговина и Бугарија. Македонија ја преставуваа група млади волонтери и волонтерки од Организацијата на жените на општина Свети Николе.

Повеќе за овој напис

на почеток=

ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА СВЕТИ НИКОЛЕ ЈА ПОдДРЖУВА РАБОТАТА НА ГРУПАТА ЗА САМОПОМОШ НА ЖЕНИ ЗАБОЛЕНИ И ЛЕКУВАНИ ОД МАЛИГНИ ЗАБОЛУВАЊА

Локалната самоуправа Свети Николе во 2015 година додели финансиска поддршка на Организација на жените на општина Свети Николе од буџетот на општина Свети Николе наменети за невладини организации. Средствата се обезбедени за реализација на проектот „Заедно сме посилни во борба против ракот“ кој е наменет за работилници со членките на групата за самопомош на жени заболени и лекувани од малигни заболувања и нивно полесно справување со психолошките трауми од болеста. Во проектните активности се вклучени повеќе од 20 жени од општина Свети Николе, заболени и лекувани од малигни болести. Проектот се реализира во периодот Септември - Декември 2015 година.

Повеќе за овој напис

на почеток=

Кампања за борба против ракот на дојка

Организацијата на жените на општина Свети Николе како дел од својата програмска активност, а во рамки на месецот на борба против ракот на дојка - Oктомври- организираше кампања за информирање и сензибилизирање на јавноста за опасноста од болеста, за начинот на превенирање преку вршење на редовни самопрегледи и мамографски прегледи, за постоперативната терапија и храбро надминување на последиците од болеста.Како дел од кампања за борба против ракот на дојка, на 29ти Октомври 2015година, претседателката на Организацијата Г-ѓа Даниела Панева, кординаторката на здравствената програма Г-ѓа Билјана Димова и највозрасната членка во Организацијата Г-ѓа Виолета Мишева ги посетија ординациите во Здравствениот дом Примариус д-р Ѓорѓи Гаврилски" Свети Николе, ПЗУ „д-р Гордана Митева“ и ПЗУ д-р Панче Јосев" и дистрибуираа стотина едукативни флаери на матичните доктори и на присутните лица во здравствениот дом.

Повеќе за овој напис

на почеток=

„e-ENGAGEMENT" и во Свети Николе

Организација на жените на општина Свети Николе како партнер организација на Младинска Алијанса од Крушево ја организираа и реализираа седмата едукативна работилница за млади која е дел од проектот „e-ENGAGEMENT".Главна цел на проектот „e-ENGAGEMENT“ е подигање на свеста и развивање на нови вештини и знаења кај младите луѓе од сите региони во Република Македонија за употреба на можностите и придобивките кои ги нудат новите технологии со цел нивно активно вклучување и придонесување во општеството.„е- ENGAGEMENT" е проект на Младински Сојуз од Крушево, финансиски поддржан од „Фондацијата е-Македонија“, а активностите во Свети Николе се имплементираа во партнерство со Организација на жени на општина Свети Николе. Проектот е наменет за подобрување на клучните компетенции и вештини на младите луѓе со цел да им се овозможи подобро користење на потенцијалот и придобивките од новите технологии, како и подигање на свеста кај нив за користење на предностите на новите технологии и дигиталните алатки за вклученоста на младите и решавање на општествените прашања кои влијаат врз нив.  

Повеќе за овој напис

на почеток=

Оранизација на жените на општина Свети Николе со нова управна и извршна структура

На 29 Јули 2015 година во салата на Советот на општина Свети Николе, Организација на жените на општина Свети Николе го оддржа шесттото изборно Собрание.
На ова изборно собрание беа присутни членови/ки и поддржувачи на Организацијата, соработници и други поканети гости. Собранието го отвори г-ѓа Билјана Димова, долгогодишна членка, основачка и претходна долгогодишна потпретседателка на Организацијата и членка на Управниот одбор. Според предложениот и усвоен дневен ред прво се избраа работни тела на Собранието (работно претседателство, верификациона комисија, лице за записничар и двајца оверувачи на записникот), потоа се презентираа: Годишниот извештај од работата на ОЖОСв.Н за 2014 година, завршната сметка на ОЖОСв.Н за 2014 година и Програмата за работа и финансиски план на ОЖОСв.Н за 2015 г.. На Собранието беше предложена и избрана новата Претседателка на ОЖОСв.Н, односно за Претседателка на Организацијата едногласно од сите членови на Собранието беше избрана г-ѓа Даниела Панева.

Повеќе за овој напис

на почеток=

Македонија претставена на „Денови на културата“ во Ново Место, Словенија

Друштвото за развој на доброволната работа Ново Место, Словенија од 12 до 19 Јуни 2015 год. го организираше седмиот фестивал „Денови на културата“. Друштвото за доброволна работа од Ново Место со овој фестивал настојува да даде свој придонес кон градење на можностите за промоција на културите и можност за презентација на културно наследство на националностите кои живеат во Словенија. Во склоп на фестивалот беа реализирани повеќе различни настани од кои до посетителите беше испратена пораката за важноста на меѓукултурните димензии. Напоредно со настаните во деновите на фестивалот во рестораните во Ново Место се служеше Македонска, Српска, Босанска и Словенска кујна. Фестивалот го посетија повеќ од 800 посетители и на него во разните настани учествуваа 220 учесници.

Повеќе за овој напис

на почеток=

Организација на жените на општина Свети Николе добитник на ПЛАКЕТА за долгогодишна соработа од Отворена Порта / Ла Страда

Отворена Порта/Ла Страда на 27.05.2015 година организираше прием по повод одбележање 20 години од основањето на Меѓународната мрежа за борба против трговија со луѓе - Ла Страда и 15 години постоење, успешна мисија и работа, 15 години промовирање на човековите права и застапување на интересите и потребите на лицата кои се под ризик или претрпеле насилство и трговија со луѓе.
На приемот беа присутини долгогодишни соработници, партнери и пријатели на кои Отворена Порта им додели плакети. Организација на жените на општина Свети Николе е добитник на плакета за долгогодишна поддршка и разбирање во реализирањето на заедничките активности. На приемот беа доделени три награди за најдобра новинарска статија на тема „Трговија со луѓе‘‘ и три награди за најдобар мултимедијален продукт изработен од средношколци.
Третата награда за мултимедијален продукт беше доделена на Влатко Спасев, ученик во СОУ „Кочо Рацин“ Свети Николе.

Повеќе за овој напис

на почеток=

Новинарите со признанија за најдобрите од Истокот

Новинарите од источниот регион во рамките на активностите на регионалниот центар Исток‘‘, коj е дел од Здружението на новинари на Македонија (ЗНМ), следејќи ги севкупните општествени процеси од овој дел од државата доделија награди за најдобрите во стопанството, туризмот, образованието, невладиниот сектор, здравството, хуманоста, спортот, културата. Признанија на најуспешните, на оние кои посветено, упорно, стручно и пожртвувано работат им беа доделени на 8 Мај 2015 година во Виница. Во рамките на невладиниот сектор, признанието е доделено на Организацијата на жените на општина Свети Николе, за упорноста во борбата градот да добие мамограф, бидејќи статистички во овој град жените најмногу заболуваат од рак на дојка. Наградата ја прими Г-ѓа Вера Златева, Претседателка на Организацијата на жените на општина Свети Николе, а беше доделена од страна на студентката по новинарството и новинарка во Радио Кочани, Николина Атанасова.

Повеќе за овој напис

на почеток=

Организација на жените на општина Свети Николе носител на Институционален грант во програмата Цивика мобилитас

Организација на жените на општина Свети Николе е една од 16 граѓански организации, носители на институционален грант од Програмата Цивика мобилитас. Програмата е проект на Швајцарската агенција за развој и соработка (SDC), кој го спроведуваат NIRAS од Данска, Македонскиот Центар за Меѓународна Соработка (МЦМС) и Шведскиот институт за јавна администрација (SIPU). Програмата Цивика мобилитас е програма за поддршка на граѓанското општество во Македонија. Визијата на програмата е Македонија во која граѓанското општество игра позитивна улога во реализацијата на потенцијалот на земјата и на сите нејзини граѓани. Цивика мобилитас има мисија да биде движечка сила за одржливо граѓанско општество, кое практикува позитивни, демократски вредности, ги ангажира граѓаните во локални општествени иницијативи и е во добра интеракција со своите конституенти; е институционализирано и вклучува бројни динамични, големи и мали, урбани и рурални, разновидни организации на граѓанското општество, и има позитивно влијание на понатамошниот развој на Македонија.

Повеќе за овој напис

на почеток=

„Зајакнување на соработката на граѓанските организации за заштита на децата од експлоатација“

Организација на жените на општина Свети Николе со свој учесник на тркалезна маса „Зајакнување на соработката на граѓанските организации за заштита на децата од експлоатација“ организирана од граѓанската организација Отворена Порта „Ла Страда“ - Скопје.
Организација на жените на општина Свети Николе имаше свој претставник на тркалезната маса „Зајакнување на соработката на граѓанските организации за заштита на децата од експлоатација“ организирана од граѓанската организација Отворена Порта „Ла Страда“, на 24 април 2015, во Скопје.
Овој настан е дел од проектот „Не ми го одземајте моето детство“, делумно финансиран од Американската амбасада во Р.Македонија, чија цел е да се придонесе кон намалување на принудените и детските бракови и трговијата со луѓе во Република Македонија.

Повеќе за овој напис

на почеток=

Организација на жените на општина Свети Николе – дел од настанот Civil Society in Research and Innovation во Брисел

На 28 јануари 2015 г. претставничка од Организација на жените на општина Свети Николе учествуваше на настанот Civil Society in Research and Innovation во Брисел, во организација на The CONSIDER project (Civil society organisations in designing research governance), а финансиски поддржан од The European Economic and Social Committee (EESC).Целта на настанот беше да се потенцира работата на EESC и да се поттикне дебата меѓу претставниците на засегнатите страни: Институциите, Невладиниот сектор и Универзитетите кои се инволвирани во истражувања. На настанот беа презентирани истражувања поврзани со политиката во Европа и нејзините земји - членки како и истражувања спроведени на неколку реномирани универзитети во Европа.

Повеќе за овој напис

на почеток=

‘Civil Society Peer Exchanges’ – Соработка меѓу НВО од Македонија и Англија

Организација на жените на општина Свети Николе учествуваше во натпреварот ‘Civil Society Peer Exchanges’ во организација на Еуклид Мрежата од Англија и Центарот за институционален развој (ЦИРа) од Македонија, а финансиски поддржан од Британската Амбасада во Скопје, Македонија.
Натпреварот имаше за цел да ги зајакне капацитетите на граѓанскиот сектор во Македонија преку пеер размени, менторирање и тренинг
за поттикнување на демократски реформи, јакнење на човековите права и креирање на економски можности со поддршка од граѓански организации од Британија. Организацијата на жените на општина Свети Николе од Свети Николе беше една од деветте организации кои беа избрани како финалисти на натпреварот за иновативни идеи во три категории и со тоа доби можност да учествува во делот на менторската програма од проектот. Организацијата на жени од Свети Николе го доби признанието во областа на градење политики и застапување со проект за помош и поддршка на жените заболени и лекувани од малигни заболувања со цел полесно надминување на болеста и нивно реинегрирање во општеството.
Проектните тимови на трите најдобри проектни идеи во текот на месец март 2015 година учествуваа на „пеер" размена во Англија.

Повеќе за овој напис

на почеток=

Финансиска подршка за оперативни трошоци и дополнителни активности од КТК

Организацијата на жените на општина Свети Николе по трет пат доби Финансиска поддршка од шветската фондација Квинна Тилл Квинна од Стокхолм. Средствата од оваа финансиска поддршка беа наменети за административните и оперативните трошоци на Организацијата за период од 01.02 до 31.10.2014 година. Целта на подршката е на Организацијата да и се овозможи континуитет во работењето и извршување на стратешките и програмските активности, контактите и соработката со владини институции и невладини организации, донатори и целната група на локално, национално и меѓународно ниво. Организацијата на жените на општина Свети Николе со дополнителна финансиска поддршка од шведската фондација Квинна Тиил Квинна од Стокхолм спроведе низа активности за одбележување на Октомврисветски месец за борба против рак на дојка.

Повеќе за овој напис

на почеток=

Oдбележување на јубилеј 10 години ФАРЕ акциона недела во Свети Николе

Организација на жени на општина Свети Николе се приклучи на Фудбалската недела 2014 и заедно со илјадници европски групи овој месец ќе ја користат моќта на фудбалот за да го презентираат обединетиот став против дискриминацијата и се декларираат како фудбалски луѓе.
Football People акционата недела оваа година ќе обедини групи во повеќе од 40 земји и кои ќе реализираат активности за да се спречи дискриминацијата и се слави различноста во текот на играта.
Од 09 до 23 Октомври 2014 година
, групи и професионалци во фудбалот, вклучувајќи ги и националните тимови кои играат во УЕФА Евроквалификациите 2016 ќе бидат вклучени во кампањата за да се постигне што повеќе фанови низ целиот свет.
На 15 Октомври 2014 година Организација на жените на општина Свети Николе во рамките на проектот 10 години FARE во Свети Николе, Македонија ќе организира трибина со почеток во 18:00 часот во Големата сала во зградата на општина Свети Николе на тема "Насилството и дискриминацијата во фудбалот".
Организација на жени на општина Свети Николе Ве поканува сите заедно да се вклучиме во најголемата капања на анти-дискриминација во Европа и да помогнеме да се донесат промени преку и во фудбалот овој Октомври. ПОВЕЛЕТЕ!!!

Повелете погледнете го видеото за кампањата "We are Football People" со Thomas Hitzlsperger, Yaya Touré и Casey Stoney:   http://www.youtube.com/watch?v=8tdr1qpb9Bo 

Повеќе за овој напис

на почеток=

Конференција „Добри практики“ Драч –Албанија

Фондацијата Kvinna Till Kvinna од Стокхолм, Шведска во периодот од 24 до 27 Јуни 2014 година организираше Конференција „Добри Практики" во Драч, Албанија, наменета за партнерските организации од Македонија, Албанија, Косово, Србија, Црна Гора, Босна и Херцеговина и Хрватска за кои Kvinna Till Kvinna обезбедувала или сеуште обезбедува одредена финансиска поддршка. Основна цел на конференцијата беше да им се даде можност на партнерските организации на KTK да разменат искуства на добри практики како и можности за вмрежување. За исполнување на поставените цели на Конференцијата беа организирани мошне интересни работилници. Некои од работилниците беа базирани исклучиво на споделување на идеи и добри практики меѓу активистките – учеснички, додека други пак беа организирани како традиционални семинари на кои беа обработени одредени специфични теми.Организацијата на жените на општина Свети Николе на Коференцијата ја преставуваше Вера Златева.

Повеќе за овој напис

на почеток=

Нордиски форум , Малме Шведска

Врз основа на долгогодишната соработка и институционална подршка од Квина тил Квина од Шведска, од 11-15 Јуни , Даниела Панева , активистка во Организација на жените на општина Свети Николе присуствуваше на регионална конференција наменета за бранители на женски човекови права, а именувана како Нордиски форум .
Нордискиот форум се одржа во Арена во Малме-Шведска, а беше организиран од страна на женското движење во Шведска, Данска, Финска, Исланд и Норвешка.
На овој форум се дискутираа повеќе актуелни прашања поврзани со еманципацијата на жените, родовата еднаквост, заштита од семејно насилство и сите други видови на насилство како и прашања поврзани со мирот и сигуирноста на жените .
На Нордискиот форум учествуваа околу 15000 учеснички од повеќе земји од светот. Дискусиите на Форумските работилници беа фокусирани на основните документи за женските човекови права, Пекингшката платформа за акција, Конвенцијата за елиминација на сите форми на дискриминација врз жените, Резолуцијата на ООН 1325-жени,мир и сигурност како и нови иницијативи акцентирани за подобрување на положбата на жената во сите сфери на јавниот,приватниот и политичкиот живот.

Повеќе за овој напис

на почеток=

„Убавите нешта се во мали пакувања – Запознај ја Македонија"

Организација на жените на општина Свети Николе во период од 3 месеци почнувајќи од 1 март до 31 мај 2014 година реализираше проектни активности од проектот „Убавите нешта се во мали пакувања – Запознај ја Македонија" финансиски поддржан од Генералниот секретаријат при Влада на Р.Македонија. Проектот се реализираше во партнерство и соработка со Македонско Културно Друштво „Охридски бисер" од Загреб, Р.Хрватска, Друштво за развој на доброволната работа од Ново Место, Р.Словенија и „Surplus onlus" Трст, Италија.Општа цел на проектот беше придонес кон промовирање на македонското културно и историско наследство во меѓународни рамки, а особено во државите Хрватска, Словенија и Италија. Во проектните активности учествуваа 7 млади од Свети Николе, Р.Македонија кои имаа за задача да се подготват и добро да ги презентираат убавините на Македонија надвор од нејзините граници.Со цел поголема и директна промоција на Р.Македонија, презентирање на македонското културно наследство, вкусната македонска храна и вино како и македонската музика, Организација на жените на општина Свети Николе реализираше седумдневен патувачки караван во Загреб - Хрватска, Ново Место - Словенија и Трст - Италија.

Повеќе за овој напис

на почеток=

Прекугранична конференција „Премостување на различностите“ Омиш, Хрватска

Две претставнички на Организацијата на жените на општина Свети Николе учествуваа на прекугранична конференција „Премостување на различностите" која се одржа од 04-06 Април 2014 година во хотел Плажа во Омиш, Хрватска. Конференцијата е организирана од Екуменска иницијатива жена од Омиш, Хрватска во партнерство со здружението Li Women од Ливно, Босна и Херцеговина. Проектот Премошчивање различности" е финансиран од Европска Унија во рамките на ИПА програмата за прекугранична соработка помеѓу Хрватска и Босна и Херцеговина.

Повеќе за овој напис

на почеток=

Конференција на тема “Учество на жената во политиката”

Во рамки на проектот проектот MY EUROPE кој е ко-финансиран од програмата Europe for Citizens , Коалиција на младински организации СЕГА и Организација на Жените на општина Свети Николе, во партнерство со Асоцијацијата на Локални Самоуправи од Малта и 14 останати партнер организации од Франција, Албанија, Бугарија, Италија и Малта од 9 до 11 Декември 2013 година , во хотел Порта во Скопје реализираа тродневна меѓународна конференција на тема “Учество на жената во политиката”

Повеќе за овој напис

на почеток=

Одбележан месец Октомври - месец за борба против рак на дојка

Општина Свети Николе како носител на активностите, Комисијата за еднакви можности за мажи и жени при Советот на општина Свети Николе и Организација на жените на општина Свети Николе како партнери, беа дел од кампањата “Месец на борба против ракот на дојка”
Во рамки на оваа кампања се организираа серија активности:
- Пунктови за донирање на финансиски средства од граѓани и институции од општина Свети Николе наменети за жените заболени од рак на дојка.Оваа акција ќе трае во текот на целата година а средствата ке се употребуваат за набавка на медицински помагала за заболените жени;

Повеќе за овој напис

на почеток=

Воспоставување на систем за стандардизација на услугите за бесплатна правна помош

На 30.09.2013 година официјално заврши проектот Воспоставување на систем за стандардизација на услугите за бесплатна правна помош” финансиски подржан од UN WOMEN кој траеше една година почнувајки од 01.10.2012 година . Носител на проектот беше ЕХО-Едукативно хуманитарна организација од Штип , а партнер организации освен Организација на жените на општина Свети Николе беа и Организација на жените на општина Струмица и Кризен центар Надеж од Скопје.

Повеќе за овој напис

на почеток=

НАЦИОНАЛНИ ВОЛОНТЕРСКИ НАГРАДИ 2013
Специјален сертификат за долгогодишен волонтерски ангажман за нашиот Александар Богатинов од Свети Николе

Секој 5-ти декември луѓето од цел свет без разлика на возраст раса и култура го слават волонтирањето, се потсетуваат на суштината на волонтерската работа и си оддаваат признанија.  Добитници на специјален сертификат за долгогодишен волонтерски ангажман, златен, сребрен, бронзен сертификат за Волонтерски ангажман за 2013 година се:
-
Добитник на Специјален сертификат за долгогодишен волонтерски ангажман е Александар Богатинов од Свети Николе 
-Срџан Амет од Скопје  – добитник на Златен сертификат за волонтерски ангажман
-Игор Поповски и Филип Гагалов од Битола - добитници на Сребрен сертификат за волонтерски ангажман
-Светлана Сиљјаноска од Тетово и Гордана Лазаревска - Димитријевиќ од Битола -  добитници на Бронзен сертификат за волонтерски ангажман

Повеќе за овој напис

на почеток=

Организација на жените на Општина Свети Николе во ТОП 10 најуспешни граѓански организации во Република Македонија

Според извештајот „Довербата во институциите и во граѓанското општество во Република Македонија“, Организација на жените на Општина Свети Николе е во ТОП 10 најуспешни граѓански организации во Република Македонија. Први десет граѓански организации кои граѓаните ги наведуваат како успешни се: Црвен крст, Мост, Меѓаши, Ел хилал, СОС Детско село, ФООМ, ЗНМ, Аква, Аман и Организација на жените на Свети Николе.

Повеќе за овој напис

на почеток=

Меѓународен младински тренинг „Европското граѓанство - можности и решенија за вработување на младите“

Во периодот од 10 до 20 Август 2013 година група на млади волонтери од Организација на жените на Општина Свети Николе учествуваа на тренингот „Европското граѓанство - можности и решенија за вработување на младите“. Домакини на тренингот беа „Евроалтернативи 21“ од Јакоруда, Бугарија, а истиот се одржа во Годлево, Република Бугарија и беше финансиран од програмата „Млади во Акција“.  На овој тренинг учествуваа младинци од Бугарија, Србија, Босна и Херцеговина и од Македонија. За време на тренингот младите дискутираа на повеќе теми: причини и мерки за надминување на проблемот со невработеноста на младите, личен и професионален развој на младите, креирање на кратка биографија и бизнис планови, развој на волонтерството, Европско граѓанство, формално и неформално образование, програмата „Млади во Акција“, пристап до Европските развојни фондови, алатка–сертификат за признавање на неформалното образование „Youthpass“.

Повеќе за овој напис

на почеток=

Зголеми ги своите вредности – едуцирај се

Во периодот од 1 Јануари до 30 Јуни 2013 година Организација на жените на општина Свети Николе го реализираше проектот „Зголеми ги своите вредности – едуцирај се“ кој финансиски беше поддржан од Генералниот секретаријат при Влада на Р.Македонија. Проектот е во согласност со владините програми за зголемување на економскиот раст и конкурентноста на трајна основа, повисока стапка на вработеност, пораст на животниот стандард и квалитет на живеење преку спроведување на активни политики за вработување со кои се делува врз знаењето и квалификациите на понудата на работна сила.

Повеќе за овој напис

на почеток=

Институционална финансиска поддршка од Шведската фондација Kvinna Till Kvinna

Организација на жените на општина свети Николе, втора година по ред има добиено институционална финансиска поддршка од Шведската фондација Kvinna Till Kvinna . Оваа институционална подршка ни овозможува во 2013 година да имаме континуитет во работата на Организацијата. Добиените средства се наменети за покривање на трошоците за изнајмување на канцеларијата, за подготовка на проектни апликации, спроведување на проектните активности одобрени од страна на донаторите, воспоставување на контакти со претставници на институции и други невладини организации, како одржување на средби со целните групи и граѓаните на локално и на национално ниво.
Финансиската поддршка од Kvinna Till Kvinna е од суштинско значење, бидејќи тоа ни овозможува континуитет во реализацијата на стратешкиот план и годишната програма на организацијата како и за зајакнување на капацитетите на членовите на нашето здружение.

на почеток=

Проект за придружна социјална работа на територија на Република Македонија

Во рамките на Програмата за придружна социјална работа со жртви на трговија со луѓе и високо ризични случаи Здружението на граѓаните за акција против насилство и трговија со луѓе- Отворена Порта Скопје го имплементира проектот ,,Проект за придружна социјална работа на територија на Република Македонија,,. Организацијата на жените на општина Свети Николе како партнер организација во периодот од август 2012 – јуни 2013 година спроведува проектни активности на територијата на општина Свети Николе.

Повеќе за овој напис

на почеток=

Македонската платформа против сиромаштија

Организација на жените на општина Свети Николе од 2010 година е членка на Македонската платформа против сиромаштија (МППС). Во период од Јуни до Октомври 2012 Македонската платформа против сиромаштија со финансиска поддршка од Институтот за човекови права Лудвиг Болцман од Скопје ќе го спроведува проектот: Мапирање на социјалните потреби на локално ниво во општините Гази Баба, Кочани, Св. Николе, Битола и Тетово. Организација на жените на општина Свети Николе како членка на МППС, во овој период ќе спроведува активности на локално ниво во општина Свети Николе.

Повеќе за овој напис

на почеток=

Успешно реализиран проектот „Бесплатна компјутерска едукација за млади невработени лица од Општина Свети Николе“

Успешно заврши реализацијата на компјутерската обука (на младите невработени лица од Општина Свети Николе) од последните предвидени групи од проектот за бесплатна компјутерска едукација. Проектот е финансиски поддржан од Генералниот Секретаријат при Владата на Република Македонија, а реализиран од Организација на жените на Општина Свети Николе. Целта на проектот (кој се реализираше од 01 Април до 31 Декември 2011 година) беше обука на млади невработени лица за работа со компјутери и интернет комуникација. Преку проектните активности се поттикна и зголеми примената на ИКТ, користењето на интернетот и се помогна да се намали јазот меѓу оние кои имаат пристап до информации и знаат како да ги користат и оние што ја немаат таа можност.

Повеќе за овој напис

на почеток=

МАКЕДОНСКИТЕ ВОЛОНТЕРИ ВО ВОЛОНТЕРСКА АКЦИЈА ЗАЕДНО СО НБА ЅВЕЗДИ

Во периодот од 4 до 14 Август во Чатеж, Словенија се одржа Меѓународна Младинска Волонтерска Школа. Учесници беа млади волонтери (на возраст од 15 до 18 години) од шест балкански земји: Македонија, Словенија, Србија, Босна и Херцеговина, Косово и Албанија. Меѓу нив бевме и ние Марија Николова, Ирена Ордева, Душан Петров, Христина Коцева и Благица Ивановска, предводени од нашиот ментор Александар Богатинов. Нашето присуство на оваа Волонтерска Школа беше овозможено од Организацијата на жените на општина Свети Николе, финансирано од Амбасадата на Соединетите Американски Држави во Република Македонија, а одговорни за реализација на школата беа Словенска Филантропија, односно Центарот за промоција на волонтерската работа од Љубљана. Благодарение на организаторите на школата имавме неповторлива шанса да учествуваме во волонтерска акција на NBA Cares “Make a difference Day” ни помалку ни повеќе туку со вистински НБА ѕвезди !!!

Повеќе за овој напис

на почеток=

Македонија успешно промовирана ширум Европа

Во рамките на проектот "Ние сме Европејци" од 15 Април до 8 Мај 2011 година нашите „амбасадори“ Александар Богатинов и Анета Спасеска успешно ја промовираа Македонија пред Европските граѓани во 20 Европски градови во 7 Европски држави (Австрија, Чешка, Франција, Германија, Италија, Холандија и Полска). Тие беа дел од тимовите вклучени во двете 17-дневни Евротури со по еден претставник од 6 земји од Југоисточна Европа (Македонија, Албанија, Босна и Херцеговина, Хрватска, Црна Гора и Србија) кои ги спроведоа промотивните активности во претходно споменатите 7 Европски држави. Проектот „Ние сме Европејци“ го реализира Полската Роберт Шуман Фондација во соработка со фондацијата Конрад Аденауер (со седиште во Варшава) и Фондацијата Роберт Шуман (со седиште во Париз) и е кофинансиран од Европската Унија. Станува збор за голем Европски проект во кој се вклучени 17 организации од земји од Европската Унија и 6 организации од земјите од Југоисточна Европа. Партнер на овој проект од Македонија е Организација на жените на Општина Свети Николе.

Повеќе за овој напис

на почеток=

“Различни бои една игра-со спорт против расизам и дискриминација 2“

Организација на жените на општина Свети Николе во партнерство со Центар за развој и едукација од Свилајнац-Србија, Независно здружение на млади Лепоглава-Хрватска,Словенска Филантропија Љубљана-Словенија, Младински центар Херцег Нови-Црна Гора, Друштвото на Словенците во Р.Српска ,,Триглав,, Бања Лука-Босна и Херцеговина и Граѓаните во акција од Приштина-Косово го реализираа проектот “Различни бои една игра - со спорт против расизам и дискриминација 2 “, финансиски подржан од Европска Младинска Фондација при Советот на Европа. Цел на проектот е придонес во надминување на предрасудите и стереотипите на спортските терени.

Повеќе за овој напис

на почеток=

„Зајакнување на националните капацитети за превенција на семејното насилство“

Информативна брошура, постер и флаер се изработени со техничка поддршка на УНДП во рамките на заедничкиот проект на Обединети Нации „Зајакнување на националните капацитети за превенција на семејното насилство“ поддржан од Кралството Холандија и Фондот на Обединетите Нации за престанок на семејното насилство против жените.

Линковите се следните:

- за брошурата;

- за постерот;

- за флаерот: предна   и  задна страна;

на почеток=

“Јакнење на доброволната работа помегу децата и младите од општина Свети Николе”

Во месец Мај 2010 година менторите одржаа 3 средби каде што се извршија сите подготовки околу одржување на едукативниот камп (обезбедување на сместување, обезбедување на превоз, печатење на сертификати за волонтерите и др.) Беа одржани две средби ментори – волонтери со цел волонтерите да се информираат за активностите кои престојат за реализирање на едукативниот камп. Во период од 12 до 14 јуни 2010 година се реализира едукативен камп во Дојран.

Повеќе за овој напис

на почеток=

“Бисер на мудроста” награда за превенција од рак на грлото на матката

Наградата “Бисер на мудроста” ја доделува ECCA – European Cervical Cancer Association за прогресивна имплементација на програмата за превенција од рак на грлото на матката во Македонија.
Наградата е доделена на Организација на жените на општина Свети Николе, Министерството за здравство на Република Македонија, Комисијата за еднакви можности при Собранието на Република Македонија и Македонското женско лоби од Скопје, како признание за нивниот исклучителен придонес во програмата за превенција од рак на грлото на матката.
Наградата беше доделена на 26 Јануари 2010 во Брисел во Европскиот Парламент.
http://www.ecca.info/en/campaigns/pearl-of-wisdom-awards/2010-awards.html

Повеќе за овој напис

на почеток=

„Meet Macedonia“ (Запознај ја Македонија)

Организација на жените на општина Свети Николе од 15 Август до 15 Декември 2009 година го реализираше проектот „Meet Macedonia“ (Запознај ја Македонија). Проектот се реализираше во партнерство со Друштво за развој на доброволна работа (ДРПД)–Ново Место, Р.Словенија, а финансиски беше поддржан од Deutsche Gesellschaft fьr Technische Zusammenarbeit (GTZ). Општа цел на проектот е придонес кон градење на можности за промоција на македонското културно наследство во државите членки на Европска Унија. Главни проектни активности кои се реализираа во рамките на овој проект се:

  • Културно запознавање на Р.Македонија;

  • Изработка и печатење на промотивен и информативен материјал. Беше изработена и испечатена брошура „Meet Macedonia“ (2,76 MB) (за превземање на брошурата кликнете на името на брошурата);

  • Културен настан “Ден на македонското културно наследство” во Р.Словенија;

Повеќе за овој напис

на почеток=

Вести од Организацијата од постар датум:
(кликнете на бараната година за да прочитате повеќе)

2015         2014          2013      2012       2011      2010  

2009       2008       2007       200     2005    2004

      на почеток=

 наши донатори:

 

 

 

 

медиумски покровители 


 


 


 


 

 
 
 

профил | активности | инфо | галерија | контакт
© 2003-2016 Организација на жени - Свети Николе.
Сите права се задржани Webmaster АлБог