Зајакни ја промената: Подобрување на застапувањето преку медиуми

  • Почетна
  • Проекти
  • Зајакни ја промената: Подобрување на застапувањето преку медиуми

Времетраење: 01/04/2024 – 31/03/2025

Локација: Национално ниво

Имплементатор: Организација на жените на општина Свети Николе

Главна цел: Да се зајакне капацитетот и ефективноста на локалните граѓански организации кои работат на родово засновано насилство и човекови права од Северна Македонија, во застапувањето за политики засновани на докази, подигање на свеста за родовото насилство и создавање влијателни приказни за општествени промени.

Резултати: 

Р 1. Зголемени капацитети на локални ГО за да застапуваат врз основа на докази за прашања од родово засновано насилство и да ги визуелизираат соодветно за да предизвикаат повлијателни кампањи и иницијативи за застапување и промени.

Р 2. Подигната свест кај пошироката јавност за различните форми на насилство, со фокус на родово засновано насилство и други прекршувања на човековите права.

Р 3. Локалните женски организации и организации кои работат на човекови права имаат заеднички теми, предизвици и можности за идна соработка и активизам – Follow up настан.

Активности: 

Активност 1.1.1- Обука за зајакнување на капацитетите на локалните граѓански здруженија за застапување базирано на докази и визуелизација на податоци

Активност 1.1.2- Прирачник за интерпретација на податоци, изработка на пораки и како да се планираат кампањи за застапување

Активност 1.1.3- Менторска поддршка за практикување на застапување преку иницијативи кои се однесуваат на родово засновано насилство и прашања за човековите права

Активност 2.1.1- Онлајн информативна кампања за застапување за подигање на свеста против родово засновано насилство и прекршување на човековите права

Активност 3.1.1- Реализација на завршен настан на проектот – Follow up настан

Буџет: 26.670€

Финансиран од: UK International Development во партнерство со The Kvinna Till Kvinna Foundation, Стокхолм – Шведска

Е-билтен

Пријавете се на Е-билтенот за да ги добивате најновите информации во врска со ОЖО Свети Николе.
Затвори
Е-билтен